தேவன் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
Latest topics
அன்பும் இரக்கமுள்ள எந்தன் இயேசுவே பாடல்Wed May 01, 2019 4:04 pmAdminபழைய ஏற்பாடு குறித்த சில குறிப்புகள்Thu Apr 11, 2019 10:23 pmmediltaவேகமாக தட்டச்சு செய்யThu Apr 11, 2019 10:12 pmசார்லஸ் mcபழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் Thu Apr 11, 2019 10:04 pmசார்லஸ் mcகாரியம் மாறுதலாய் முடிந்ததுThu Apr 11, 2019 9:54 pmசார்லஸ் mcவேதாகம வாய்ப்பாடுSat Mar 16, 2019 8:40 amசார்லஸ் mcஏழு பூக்கள் - சிலுவை தியான செய்திTue Mar 12, 2019 9:59 pmசார்லஸ் mcஇரண்டு தூண்கள்Tue Mar 12, 2019 9:49 pmAdminஉங்கள் அக்கினி எரிந்து கொண்டேயிருக்கட்டும்Thu Jan 10, 2019 8:12 amசார்லஸ் mcபுத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்Fri Jan 04, 2019 9:52 pmAdmin தந்தையாரின் மறைவுTue Oct 23, 2018 7:35 pmAdminதேவனின் நாமங்கள்Sat Oct 13, 2018 7:48 pmmediltaஆன்லைன் இன்ஜி., கவுன்சிலிங்; விருப்பப் பதிவு முறைSat Jul 28, 2018 9:13 amAdminபர்ஸ்ட் க்ளாஸ் வாரிசு யார்? Thu Jul 26, 2018 3:50 pmAdminதத்தெடுப்பது எப்படி?Sat Jul 14, 2018 8:13 pmசார்லஸ் mcகுழந்தை உளவியல்Fri Jul 13, 2018 7:09 amசார்லஸ் mcமுகத்தின் வேர்வையால்Sat Jul 07, 2018 11:43 amசார்லஸ் mcபிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாகSat Jul 07, 2018 11:39 amசார்லஸ் mcஇயேசு வெளிநாட்டு கடவுளா?Sat Jul 07, 2018 11:36 amசார்லஸ் mcஆன்லைன் மூலம் நுகர்வோர் புகார் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 11:21 amசார்லஸ் mcஎந்நிலையிலும் மனநிறைவோடுSat Jul 07, 2018 11:19 amசார்லஸ் mcகேள்வி கேட்காத கீழ்ப்படிதல்Sat Jul 07, 2018 11:15 amசார்லஸ் mcஒரே சொத்து, இரண்டு பத்திரம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 10:58 amசார்லஸ் mcஅல்லேலூயா என்றால் என்ன அர்த்தம்?Fri Jul 06, 2018 4:27 amசார்லஸ் mcஆண்டவரின் சத்தம் கேக்குதா ?Fri Jul 06, 2018 4:24 amசார்லஸ் mc
Log in
Top posting users this month
பார்வையிட்டோர்
தமிழ் விலங்கியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL ZOOLOGY GLOSSARY Counter

Go down
சார்லஸ் mc
சார்லஸ் mc
நிறுவனர்
நிறுவனர்
Posts : 16182
Join date : 18/12/2012
Location Location : தேவன் கிறிஸ்தவ களஞ்சியம்
http://nesarin.blogspot.in

தமிழ் விலங்கியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL ZOOLOGY GLOSSARY Empty தமிழ் விலங்கியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL ZOOLOGY GLOSSARY

on Fri Jul 22, 2016 9:22 pm
தமிழ் விலங்கியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL ZOOLOGY GLOSSARY
 
A - வரிசை
ADULT - முதிர்ந்த
ALBINISM - நிறப்பசைக்கேடு
ANIMALCULE - சிறுவிலங்கு
ANIMATE - உயிருள்ள
ANTENNA - உணர்கொம்பு
ANTI-BRACHIUMA - வேற்கை
ANTHROPODA - கணுக்காலி
AUTOGAMY - தற்கருவுறுதல்
AUTOLYSIS - தற்சிதைவு
AWN - தூரிகை முடி
AXON - நரம்பிழைத் தண்டு
 
B - வரிசை
BARB - இறகிழை
BARBULE - இறகுச் சிற்றிழை
BEAK - அலகு
BIOGENESIS - உயிர்வழிப்பிறப்பு
BRACHIUM - முன்கை
 
C - வரிசை
CAECUM - குடற்பை
CANINE TEETH - கோரைப்பல்
CARNIVOROUS - புலால் உண்ணுகிற
CELL - உயிரணு
CELL SAP - உயிரணு நீர்
CELL WALL - உயிரணுச் சுவர்
CITELLUM - சுரப்பி வளையம்
CHROMOMERE - நிறப்படி - நிறப்புரியின் ஒரு பகுதி
CHROMOSOME - நிறப்புரி
COELOM - உடற்குழி
CONTOUR FEATHER - உடல் இறகு
CROP - வெட்டும்பை
CYTOPLASM - உட்கருக்காரை
 
D - வரிசை

 
E - வரிசை
ECHINODERMATA - முள்தோலி
ECOLOGY - சூழலியல், சூழ்நிலையியல்
ENDOMOLOGY - பூச்சியியல்
EPIZOIC - விலங்குமேல்வாழ்
EPIZOOTIC - விலங்குப்பேரழிவு நோய்
 
F - வரிசை
FIN - மீன் இறகு
 
G - வரிசை
GENE - மரபியம், மரபணு
GENETICS - மரபியல்
GENUS - பிரிவு
 
H - வரிசை
HELMINTHOLOGY - புழுயியல்
HERBIVOROUS - தாவரம் உண்ணுகிற
HEREDITY - பரம்பரையான
HERMOPHRODITE - இருபாலி
HISTOLOGY - திசு அமைப்பியல்
HOOK - கொக்கி
HOOF - குளம்பு
HYBRID - கலப்புயிரி
HYPHOPHARYNX - கீழ்த்தொண்டை
 
I - வரிசை
INCISOR - வெட்டுப்பல்
INCUBATION - அடைக்காத்தல்
INSTINCT - உள்ளுணர்வு
 
J - வரிசை
 
K - வரிசை
 
L - வரிசை
LARVA - வளர்புழு
LARYNX - குரல்வளை
LIVER - ஈரல்
 
M - வரிசை
MAMMAL - பாலூட்டி
MANDIBLE - கீழ்த்தாடை
MANTLE - தோல் மடிப்பு
MAXILLA - மேல் தாடை
MEDULLA - மஜ்ஜை
MEMBRANE - சவ்வு
MERISTEM - ஆக்குத் திசு
METABOLISM - வளர்சிதைமாற்றம்
META CARPUS - உள்ளங்கை
METAMORPHOSIS - முழு உழுமாற்றம்
METATARSUS - உள்ளங்கால்
MICROSOME - நுண்புரிகள்
MICROSPORE - நுண்சிதல்
MICROVILLI - நுண்விரலி
MITOCHONDRIA - இழைத்தணுக்கு
MOLLUSCES - மெல்லுடலி
MOTH - அந்துப் பூச்சி
 
N - வரிசை
 
O - வரிசை
OCTOPUS - எண்கை உயிரி
OMNIVOURUS - புலால் தாவரம் உண்ணுகிற
ORAL SUCKER - வாயுறிஞ்சி
ORGANIC EVOLUTION - உயிரிப் பரிணாமம்
ORGANISM - உயிரி
OVIPAROUS - முட்டையிடுகிற
OVUM - முட்டை
 
P - வரிசை
PANGOLINE - எறும்புதிண்ணி
PALAESTOLOGY - தொல்லுயிரியல்
POLYSOMIC - பன்ம நிறப்புரி
PALYSPERMY - பல விந்து செல்லல்
POPULAR ERUPTION - முள்ளைக் கொப்புளம்
PARABIOSIS - பக்கப்புணர்ச்சி
PARAPODIUM - பக்கக்கால்
PARASITE - ஒட்டுண்ணி
PARASITISM - ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை
PARASITOLOGY - ஒட்டுண்ணியியல்
PARAZOA - துணைத்தோன்றிகள்
PEDIPALP - பேரிடுக்கி
PENTADACTYLE LIMB - ஐவிரல் உறுப்பு
PORIFERA - துறையுடலிகள்
PROBOSCIS - தும்பிக்கை, உறிஞ்சி
PROTOTHERIA - முட்டையிடு பாலூட்டிகள்
PROTOZOA - முதற்தோன்றி, முதலுயிரி
PSEUDOPODIA - பொய்க்காலி
PSEUDOPUPA - போலிக் கூட்டுப்புழு
PUPA - கூட்டுப்புழு
PYGOSTYLE - வாலெலும்பு
 
Q - வரிசை
 
R - வரிசை
RAPTORIAL - இரைநாடி
REPTILES - ஊர்வன
 
S - வரிசை
SHELL GLAND - ஓட்டுச்சுரப்பி
SPECIES - இனம்
SPINE - முள்ளெலும்பு
STIGMATA - மூச்சுத்துளை
SUCKER - உறிஞ்சி
 
T - வரிசை
TADPOLE - தலைப்பிரட்டை
TARSUS - கணுக்கால்
THREAD WORM - இழைப்புழு
TRENATODA - தட்டைப்புழு இனம்
TRIPLOBLAST - மூவடுக்குயிரி
TRIPLOID - மும்மடங்குயிரி
 
U - வரிசை
UNICELLULAR - ஓரணு உயிரி
 
V - வரிசை

VANE - இறகுப் பறப்பு
VERTIBRATA - முதுகெலும்புடையன
VIVIPAROUS - குட்டி ஈனுகிற
VOMER BONE - கலப்பை எலும்பு
 
W - வரிசை
 
X - வரிசை
 
Y - வரிசை

YOLK - மஞ்சள் கரு
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum