தேவன் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
Latest topics
அன்பும் இரக்கமுள்ள எந்தன் இயேசுவே பாடல்Wed May 01, 2019 4:04 pmAdminபழைய ஏற்பாடு குறித்த சில குறிப்புகள்Thu Apr 11, 2019 10:23 pmmediltaவேகமாக தட்டச்சு செய்யThu Apr 11, 2019 10:12 pmசார்லஸ் mcபழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் Thu Apr 11, 2019 10:04 pmசார்லஸ் mcகாரியம் மாறுதலாய் முடிந்ததுThu Apr 11, 2019 9:54 pmசார்லஸ் mcவேதாகம வாய்ப்பாடுSat Mar 16, 2019 8:40 amசார்லஸ் mcஏழு பூக்கள் - சிலுவை தியான செய்திTue Mar 12, 2019 9:59 pmசார்லஸ் mcஇரண்டு தூண்கள்Tue Mar 12, 2019 9:49 pmAdminஉங்கள் அக்கினி எரிந்து கொண்டேயிருக்கட்டும்Thu Jan 10, 2019 8:12 amசார்லஸ் mcபுத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்Fri Jan 04, 2019 9:52 pmAdmin தந்தையாரின் மறைவுTue Oct 23, 2018 7:35 pmAdminதேவனின் நாமங்கள்Sat Oct 13, 2018 7:48 pmmediltaஆன்லைன் இன்ஜி., கவுன்சிலிங்; விருப்பப் பதிவு முறைSat Jul 28, 2018 9:13 amAdminபர்ஸ்ட் க்ளாஸ் வாரிசு யார்? Thu Jul 26, 2018 3:50 pmAdminதத்தெடுப்பது எப்படி?Sat Jul 14, 2018 8:13 pmசார்லஸ் mcகுழந்தை உளவியல்Fri Jul 13, 2018 7:09 amசார்லஸ் mcமுகத்தின் வேர்வையால்Sat Jul 07, 2018 11:43 amசார்லஸ் mcபிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாகSat Jul 07, 2018 11:39 amசார்லஸ் mcஇயேசு வெளிநாட்டு கடவுளா?Sat Jul 07, 2018 11:36 amசார்லஸ் mcஆன்லைன் மூலம் நுகர்வோர் புகார் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 11:21 amசார்லஸ் mcஎந்நிலையிலும் மனநிறைவோடுSat Jul 07, 2018 11:19 amசார்லஸ் mcகேள்வி கேட்காத கீழ்ப்படிதல்Sat Jul 07, 2018 11:15 amசார்லஸ் mcஒரே சொத்து, இரண்டு பத்திரம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 10:58 amசார்லஸ் mcஅல்லேலூயா என்றால் என்ன அர்த்தம்?Fri Jul 06, 2018 4:27 amசார்லஸ் mcஆண்டவரின் சத்தம் கேக்குதா ?Fri Jul 06, 2018 4:24 amசார்லஸ் mc
Log in
Top posting users this month
பார்வையிட்டோர்
தமிழ் வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL CHEMISTRY GLOSSARY Counter

Go down
சார்லஸ் mc
சார்லஸ் mc
நிறுவனர்
நிறுவனர்
Posts : 16182
Join date : 18/12/2012
Location Location : தேவன் கிறிஸ்தவ களஞ்சியம்
http://nesarin.blogspot.in

தமிழ் வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL CHEMISTRY GLOSSARY Empty தமிழ் வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL CHEMISTRY GLOSSARY

on Fri Jul 22, 2016 9:11 pm
தமிழ் வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL CHEMISTRY GLOSSARY
 
A - வரிசை
ADSORBSION - பரப்புக்கவர்ச்சி
ACETAL - காடிச்சாராயம்
ACETATE (COMPOUND) - காடியவினம்
ACETATE (GROUP/ANION) - காடியத் தொகுதி/நேர்மின்னூட்டணு - [CH3COO]- நேர்மின்னூட்டணு
ACETALDEHYDE - இருக்கொள்ளிய நீரகநீங்கியம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் Ethanal
ACCEPTOR, ACCEPTOR ATOM - ஏற்பி, ஏற்பணு
ACETONE - இரட்டை ஒருக்கொள்ளியக் கொழுக்காடியம் - இதன் ஆங்கிலப் பெயர் Dimethyl Ketone; CH3COCH3
ACCUMULATOR - சேமக்கலம்
ACETYLENE - முப்பிணை இருக்கொள்ளியம் - முறை ஆங்கில வேதிப்பெயர் ethyne
ACIDIMETRY - அமில அளவியல்
ACRYLIC ACID - ஆக்கிர அமிலம்
ACYL (COMPOUND) - அமிலமவினம் - RCO- உறுப்புக் கொண்டுள்ளச் சேர்மம்; கரிம அமிலங்களிருந்து நீரகவுயிரக உறுப்பு (-OH) நீக்கப்பட்டு பெறும் சேர்மம்
ACYL GROUP - அமிலமத் தொகுதி - RCO- உறுப்பு
ACYL (GENERAL) - அமிலமம்
ACYL HALIDE - அமிலம உப்பீனியினம்
ACYLATION - அமிலமவேற்றம்
ALCOHOL - சாராயம்
ALDEHYDE GROUP - நீரகநீங்கியத் தொகுதி O=CH- தொகுதி; வேற்று பெயர் ஒருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி (formyl group அல்லது methanoyl group)
ALDEHYDE (GENERAL) - நீரகநீங்கியம்
ALIPHATIC COMPOUND - கொழுப்பார்ந்தச் சேர்மம்
ALKALOID - காரப்போலி
ALKANE - ஒருப்பிணைக்கொள்ளியம்
ALKENE - இருப்பிணைக்கொள்ளியம்
ALKYL (COMPOUND) - கொள்ளியவினம்
ALKYL (GROUP) - கொள்ளியத் தொகுதி - CnH2n+1 தொகுதி
ALKYNE - முப்பிணைக்கொள்ளியம்
ALLENE (CLASS OF HYDROCARBONS) - தொடர் ஈரிருப்பிணைக்கொள்ளியம் - -C=C=C- அமைப்பு கொண்ட நீரகக்கரிமம்
ALLENE (COMPOUND) - (1,2) ஈரிருப்பிணை முக்கொள்ளியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் (1,2)-propadiene
ALLOTROPE - புறவேற்றுரு
ALLOTROPY - புறவேற்றுமை
ALUMINIUM - அளமியம்
ALUMINIUM HYDROXIDE - அளமியம் நீரகவுயிரகம் - Al(OH)3; முறைப் பெயர் அளமியம் மும்மை நீரகவுயிரகம்
AMETHYST - செவ்வந்திக்கல்
AMIDE (COMPOUND) - நீரகப்பரியவினம்
AMIDE (GENERAL) - நீரகப்பரியம்
AMIDE GROUP - நீரகப்பரியத் தொகுதி - O=CNH தொகுதி; பொதுவாக :O: RCN: (-H) (-R')
AMINE (COMPOUND) - நவச்சியவினம்
AMINE GROUP - நவச்சியத் தொகுதி - :N தொகுதி; இங்கு ':' ஒரு தனியிணை ஆகும்
AMINE (GENERAL) - நவச்சியம்
AMINO ACID - நவச்சியவமிலம் - நவச்சியத் தொகுதி (:N, amine group), ஈருயிரகக்கரிமநீரகத் தொகுதி (-C=OOH, carboxyl group) கொண்டச் சேர்மம்; பொது வாய்ப்பாடு H2NCHRCOOH, இங்கு R ஒரு நீரகக்கரிமத் தொகுதி
AMORPHOUS SOLID - பொடிமம்
ANABOLISM - வளர்மாற்றம் - சிக்கலான மூலக்கூற்றுகள் இணைசேர்ந்து இன்னும் பெரிய மூலக்கூற்றுகள் உருவாகும் வேதி வினைகள்
ANNEAL, ANNEALING - சீராற்று, சீராற்றல்
ANHYDRIDE - நீரிலி
ANTIMONY - கருநிமிளை
ARAMID - இறுமம்
AROMATIC COMPOUND - வாசனைச் சேர்மம்
ARSENIC - பிறாக்காண்டம்
ARSENIC PENTASULPHIDE - பிறாக்காண்டம் ஐங்கந்தகம் - As2S5
ARSENITE ANION - மூவுயிரகப்பிறாக்காண்ட நேர்மின்னூட்டணு - [AsO3]3-
ARSENITE (GROUP OF COMPOUNDS) - மூவுயிரகப்பிறாக்காண்டவினம்
ARYL (GENERAL) - மணமம்
ASPARAGINE - கிளவரியம் - C4H8N2O3
ASPARTAME - மதக்கிளவரியம் - C14H18N2O5
ASPARTIC ACID - கிளவரியமிலம்
ASPHALT - நிலக்கீல் - வேற்று ஆங்கிலப்பெயர் bitumen
AZIDE ANION - முத்தழைம நேர்மின்னூட்டணு - [N3]-
AZIDE COMPOUND - முத்தழைமவினம்
AZO COMPOUND - இலவணியவினம் - -R-N=N-R'- கொண்டச் சேர்மம், இங்கு R, R' மணம வளையம் (aromatic ring) அல்லது கொள்ளியத் தொகுதிகள் ஆகும்
AZO GROUP - இலவணியத் தொகுதி - -N=N- தொகுதி
AZO DYE - இலவணியச் சாயம்
 
B - வரிசை
BARIUM - பாரிதவியம்
BENZAL CHLORIDE - பாசிக இரட்டைக் கொள்ளியத் தூபியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் chloro dimethyl benzene
BENZALDEHYDE - தூபிய நீரகநீங்கியம்
BENZENE - தூபியம்
BENZOIC ACID - தூபிவீருயிரகக்கரிமநீரக அமிலம்
BENZOATE - தூபியவீருயிரகக்கரிமம் - தூபிவீருயிரகக்கரிமநீரக அமிலத்தின் (benzoic acid) உப்பு அல்லது அத்தர் (ester)
BENZYL CHLORIDE - பாசிக ஒற்றையக் கொள்ளியத் தூபியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் chloro methyl benzene
BERYL - வருணப்பாறை
BERYLIUM - வெளிரியம்
BITUMEN - நிலக்கீல் - வேற்று ஆங்கிலப்பெயர் asphalt
BLACK LEAD - காரீயம்
BLUE VITREOL - துருசு, நீலத்துத்தம், மயில் துத்தம்
BORAX - வெண்காரம் - இதன் வாய்ப்பாடு Na2B4O7-10H2O
BORIC ACID - கார்மவமிலம்
BORON - கார்மம்
BORON NITRIDE - கார்மம் தழைமம்
BORON TRICHLORIDE - கார்மம் முப்பாசிகம்
BROMOFORM - ஒருக்கொள்ளிய முன்னெடியம், முன்னெடியவொருக்கொள்ளியம் - CHBr3, இதர ஆங்கிலப் பெயர்கள் tribromometane, methyl tribromide
BUCKMINSTERFULLERENE-C60 - அறுபதாங்கோளக்கரிமம் - 60 கரிம அணுக்கள் கொண்ட கால்பந்து வடிவ கூடுக்கரிமம் (fullerene)
BUCKMINSTERFULLERENE-C70 - எழுபதாங்கோளக்கரிமம் - 70 கரிம அணுக்கள் கொண்ட கால்பந்து வடிவ கூடுக்கரிமம் (fullerene)
BUTADIENE - (1,3) ஈரிருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்
BUTANE - ஒருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்
BUTENE - இருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்
BUTYL ALCOHOL - நாற்கொள்ளியச் சாராயம்
BUTYNE - முப்பிணை நாற்கொள்ளியம்
BY-PRODUCT - துணை வினைபொருள்
 
C - வரிசை
CALCIUM - சுண்ணம்
CALCIUM CARBONATE - சுண்ணம் மூவுயிரகக்கரிமம்
CAFFEINE - வெறியம்
CARBON - கரிமம்
CARBON-14 - பதினாறாங்கரிமம்
CARBON DIOXIDE - கரிமம் ஈருயிரகம் - CO2
CARBON MONOXIDE - கரிமம் ஓருயிரகம் - CO
CARBON NITRIDE - கரிமம் தழைமம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் cyanogen; வாய்பாடு N\\\C-C\\\N
CARBON TETRACHLORIDE - கரிமம் நாற்பாசிகம் - CCl4
CARBONATE - மூவுயிரகக்கரிமவினம்
CARBONATE ANION - மூவுயிரகக்கரிம நேர்மின்னூட்டணு - [CO3]2- மின்னூட்டணு
CARBONIC ACID - கரியமிலம்
CARBONYL GROUP/ION - உயிரகக்கரிமத் தொகுதி/மின்னூட்டணு - கரிமம் உயிரகம் இருப்பிணை (C=O) மின்னூட்டணு
CARBOXYLATE GROUP/ANION - ஈருயிரகக்கரிமத் தொகுதி/நேர்மின்னூட்டணு - COO- மின்னூட்டணு
CARBOXYLATE (GROUP OF COMPOUNDS) - ஈருயிரகக்கரிமவினம்
CARBOXYLIC ACID - ஈருயிரகக்கரிமநீரக அமிலம்
CARBOXYLIC COMPOUND - ஈருயிரகக்கரிமநீரகவினம்
CARBOXYLIC GROUP/ION - ஈருயிரகக்கரிமநீரகத் தொகுதி/மின்னூட்டணு - -C=OOH மின்னூட்டணு
CATABOLISM - சிதைமாற்றம் - சிக்கலான மூலக்கூற்றுக்கள் உடைந்து இன்னும் எளிய மூலக்கூற்றுக்கள் உருவாகும் வேதி வினைகள்
CATALYST - வினையூக்கி
CELLULOSE - மரநார் - இதன் வேதி வாய்ப்பாடு (C6H10O5)n
CERAMIC - வனைபொருள்
CHEMICAL DECOMPOSITION - வேதிச் சிதைவு
CHEMICAL EQUILIBRIUM - வேதிச் சமநிலை
CHEMOTHERAPY - வேதிச்சிகிச்சை
CHLORAL(DEHYDE) - பாசிக நீரகநீங்கியம் - CCl3CH=O
CHLORINATION - பாசிகமூட்டல்
CHLORINE - பாசிகம்
CHLOROBENZENE - பாசிகத்தூபியம்
CHLOROXYLENE - பாசிகமரநீர்
CHLOROFLOUROCARBON - பாசிகவினைவியக்கரிமம்
CHLOROFLOUROHYDROCARBON - பாசிகவினைவியநீரகக்கரிமம்
CHLOROFORM - ஒருக்கொள்ளிய முப்பாசிகம், முப்பாசிகவொருக்கொள்ளியம் - CHCl3, இதர ஆங்கிலப் பெயர்கள் trichloromethane, methyl trichloride
CHLOROMETHANE - பாசிகவொருக்கொள்ளியம் - CH3Cl; வேற்றுப் பெயர் ஒருக்கொள்ளியப்பாசிகம் (methyl chloride)
CHLOROPHYLL - பச்சையம்
CHROMATOGRAPHY - நிறவியல்
CHROMIUM - நீலிரும்பு
CINCHONINE - சுரப்பட்டைக்காரம்
CIS ISOMER - ஒருப்பக்க மாற்றியம்
CITRIC ACID - எலுமிச்சம்புளி அமிலம்
COAL TAR - நிலக்கரிக்கீல்
COAGULATION - திரளுதல்
COENZYME - துணைநொதியம்
COMPLEX - அணைவு - இரண்டு அல்லது மேலான மூலக்கூறு உருக்கள் பொதுவாக ஈந்தணைவிகள் (ligands) அல்லது மாழை மின்னூட்டணுக்கள் (metal ions) கொண்டுள்ள வேதிப்பொருள்
CONDUCTION BAND - கடத்தும் பட்டை
COVALENT BOND - ஒருவலுப்பிணைப்பு
CREAM OF TARTAR - திராக்கவுப்பு
CUMENE - சீரகவீனி
CUMINOLE - சீரகநெய்
CYANAMIDE (COMPOUND) - தழைமக்கரிமம் நீரகப்பரியம் N\\\CN(-H)(-H); CN2H2
CYANAMIDE GROUP - இருத்தழைமக்கரிமத் தொகுதி - -CN2 தொகுதி
CYANATE ANION - உயிரகக்ரகரிமத்தழைம நேர்மின்னூட்டணு - [OCN]- நேர்மின்னூட்டணு
CYANIDE COMPOUND - தழைமக்கரிமவினம்
CYANIDE (GENERAL) - தழைமக்கரிமம்
CYANO GROUP - தழைமக்கரிமத் தொகுதி - தழைமம், கரிமம் முப்பிணைத் தொகுதி [:C\\\N:]-
CYANOGEN - கரிமம் தழைமம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் carbon nitride; வாய்பாடு N\\\C-C\\\N
CYCLOBUTADINE - வளைய ஈரிருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்
CYCLOMIN - மீனஞ்சம்
CYCLOPENTANE - வளையவொருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்
CYCLOPENTENE - வளையவிருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்
CYCLOSILICATE - வளையமண்ணியவீனி - நான்முகிகள் வளையங்களான அமைப்புகள் கொண்ட மண்ணியவீனி
CYMENE - சீரகவியம்
 
D - வரிசை
DIENE - ஈரிருப்பிணைக்கொள்ளியம்
DIESEL - வளியெண்ணை
DIOL - இருச்சாராயம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் glycol; இரண்டு சாராயத் தொகுதிகள் (-OH) கொண்டச் சேர்மம்
DONOR, DONOR ATOM - வழங்கி, வழங்கணு
DOUBLE BOND - இரட்டைப்பிணைப்பு, இருப்பிணை
DOUBLE CHAIN SILICATE - இரட்டைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி
DUCTILE - நீள்மையுடைய
DUCTILITY - நீள்மை
 
E - வரிசை
EMULSION - பால்மம்
EPOXIDE - ஆடைவுயிரகம்
ESTER - அத்தர்
ESTERIFICATION - அத்தராதல்
ETHANE - ஒருப்பிணை இருக்கொள்ளியம்
ETHENE - இருப்பிணை இருக்கொள்ளியம்
ETHER - அமுதியம்
ETHANOYL GROUP - இருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி - CH3CO- தொகுதி
ETHYL ALCOHOL - இருக்கொள்ளியச் சாராயம் - இதன் பொதுப்பெயர் தேறலியச் சாராயம் (vinyl alcohol)
ETHYL GROUP/ION - இருக்கொள்ளியத் தொகுதி/மின்னூட்டணு
ETHYLENE - இருப்பிணை இருக்கொள்ளியம் இதன் பொதுப்பெயர் நெய்தருவளி (olefiant gas)
ETHYLENE GLYCOL - இருப்பிணை இருக்கொள்ளிய இருச்சாராயம்
ETHYNE - முப்பிணை இருக்கொள்ளியம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் acetylene
 
F - வரிசை
FERRIC OXIDE - மூவிணை இரும்பு உயிரகம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் iron (iii) oxide, 'துறு (rust)' என அறியப்படுவது, Fe2O3
FERRITE - இரும்பியம் - உயர்ந்த உட்புகுமை கொண்டுள்ள சொக்கமான இரும்பின் வடிவம்
FERROUS OXIDE - ஈவிணை இரும்பு உயிரகம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் iron (ii) oxide, FeO
FORMALDEHYDE - ஒருக்கொள்ளிய நீரகநீங்கியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் Methanal
FLOURIDE - வினைவியவினம்
FLOURINE - வினைவியம்
FLOUROFORM - ஒருக்கொள்ளிய மூவினைவியம் - CHF3
FORMYL GROUP - ஒருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி - வேற்றுப் பெயர் நீரகநீங்கியத் தொகுதி (aldehyde group); O=CH- தொகுதி
FORMYLATION - நீரகநீங்கியவேற்றம், ஒருக்கொள்ளியவலிமவேற்றம்
FRUCTOSE - பழச்சர்க்கரை
ETHENE - இருப்பிணை இருக்கொள்ளியம்
FURAN - தவிடியம்
 
G - வரிசை
GALLIUM - மென்தங்கம், பொன்னிதள்
GALLIUM ARSENIDE - மென்தங்கம் பிறாக்கண்டம், பொன்னிதள் பிறாக்காண்டம் - GaAs
GEL - களிமம்
GERMANIUM - சாம்பலியம்
GLUCITOL - மாச்சர்க்கரைச்சாராயம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் sorbitol
GLUCOSE - மாச்சர்க்கரை
GLUTAMATE ANION - மதவீருயிரகக்கரிம நேர்மின்னூட்டணு - மதத்தில் ஈருயிரகக்கரிமத் தொகுதி (carboxylate group) பிணைந்த நேர்மின்னூட்டணு
GLUTAMIC ACID - மதவீருயிரகக்கரிமநீரக அமிலம்
GLUTEN - மதம்
GLYCOL - இருச்சாராயம் - முறை ஆங்கில வேதிப்பெயர் diol; இரண்டு நீரகவுயிரகத் தொகுதிகள் (-OH) கொண்டச் சேர்மம்
GREEN VITRIOL - அன்னபேதி, பச்சைத்துத்தம்
GUAICOL - குவாட்டிநெய் - தூபிய வளையத்தில் அடுத்தடுத்து CH3O, OH தொகுதிகள் கொண்டச் சேர்மம், C6H4(OH)(OCH3)
 
H - வரிசை
HIGH DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) - அடர் கொழுமியப்புரதம்
HYGROSCOPIC, HYGROSCOPY - நீர்க்கவரும், நீர்க்கவர்ச்சி
HYDRIDE - நீரகவினம்
HYDRIDE ION - நீரக மின்னூட்டணு - [H]-
HYDROCARBON - நீரகக்கரிமம்
HYDROGEN - நீரகம்
HYDROGEN CYANIDE - நீரகம் தழைமக்கரிமம்
HYDROGEN PEROXIDE - நீரகம் ஈருயிரகம்
HYDROXIDE - நீரகவுயிரகவினம்
HYDROXYL GROUP/ION - நீரகவுயிரகத் தொகுதி/மின்னூட்டணு - OH- தொகுதி
 
I - வரிசை
IDEAL GAS - கருத்தியல் வளிமம்
INCANDESCENCE - வெள்ளொளிர்வு
INDANE - ஒருப்பிணை இறஞ்சியம் - தூபிய வளையம் (benzene ring), வளையவொருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம் (cyclopentane) மூலக்கூறுகள் பிணைந்தச் சேர்மம்
INDENE - இருப்பிணை இறஞ்சியம் - தூபிய வளையம் (benzene ring), வளையவிருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம் (cyclopentene) மூலக்கூறுகள் பிணைந்தச் சேர்மம்
INDICATOR - காட்டி
INERT GAS - மந்த வளிமம்
INGOT - பாளம்
INHIBITOR - வினைத்தடுப்பி
INOSILICATE - சங்கிலி மண்ணியவீனி - இடைப்பின்னிய நான்முகிச் சங்கிலி அமைப்புகள் கொண்ட மண்ணியவீனி; இவைகள் ஒற்றைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி (single-chain silicate) அல்லது இரட்டைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி (double-chain silicate) இருவகைகள் உள்ளன
INSULIN - கணையநீர்
INTER-HALOGEN COMPOUND - இடையுப்பீனியினம்
IODOFORM - ஒருக்கொள்ளிய முன்னைலம், முன்னைலவொருக்கொள்ளியம் - CHI3, இதர ஆங்கிலப் பெயர்கள் triiodomethane, methyl triiodide
IODIDE - நைலவினம்
IODINE - நைலம்
IODINE TRICHLORIDE - நைலம் முப்பாசிகம் - ICl3
IODINE SULPHATE - நைலம் நாலுயிரகக்கந்தகம் - ISO4
IODINE TETROXIDE - நைலம் நாலுயிரகம் - IO4
ION - மின்னூட்டணு
IONIC BOND - மின்னூட்டணுவியற் பிணை
ISOBUTANE - ஒத்தம் ஒருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்
ISOBUTYL ALCOHOL - ஒத்தம் நாற்கொள்ளியச் சாராயம்
ISOLATED PENTAGON RULE - தனித்த ஐங்கோண விதி - கூடுக்கரிமத்தின் (fullerenes) ஐங்கோணங்கள் பிணைந்திராமல் தனித்திருந்தால், அதாவது ஒவ்வொரு ஐங்கோணங்களுக்கு சுற்றி அறுகோணங்கள் இருந்தால் அது நிலைத்தக் கூடுக்கரிமமாக (stable fullerene) அமையும்; அறுபதாங்கோளக்கரிமம் (buckminsterfullerene / C60) இவ்விதியை பூர்த்திசெய்யும் மீச்சிறு கூடுக்கரிம மூலக்கூறு (fullerene molecule); அடுத்து வருவது எழுபதாங்கோளக்கரிமம் (C70)
ISOMER - மாற்றியம்
ISOTOPE - ஓரிடமி
ISOTOPISM - ஓரிடமை
IVORY BLACK - தந்தக்கரி
 
J - வரிசை
JELLY - திடக்கூழ், திண்மக்கூழ்
 
K - வரிசை
KETONE - கொழுக்காடியம் - உயிரகக்கரிமத் தொகுதி (carbonyl group, C=O) கொண்டுள்ளச் சேர்மம்; இதன் பொது வாய்ப்பாடு R1(CO)R2
KETOSE - காடியச்சர்க்கரை
KEVLAR - கடுமம்
KRYPTON - மறைவியம்
 
L - வரிசை
LANOLINE - கம்பளெண்ணை - செம்மறியாட்டுக் கம்பளத்திலுந்து தயாரிக்கப்படும் சப்பாத்து மெருகுக்கான மூலப்பொருள்.
LABELLED COMPOUND - குறியிட்டச் சேர்மம் - நொதுமின்னிகள் (நடுவணுக்கள்) பெயர்க்கப்படும் சேர்மம்.
LIGAND - ஈந்தணைவி
LIGNITE - பழுப்பு நிலக்கரி
LIMESTONE - சுண்ணாம்புக்கல்
LINOLEUM - சிறுசணலியத்திண்மம்
LINOTYPE METAL - வரியச்சு மாழை, வரியச்சுலோகம் - ஈயம், வெள்ளீயம், கருநிமிளை கொண்ட கலப்பு மாழை
LINOXYN - சிறுசணலியம்
LIPID - கொழுமியம்
LIPOPROTEIN - கொழுமியப்புரதம்
LITHIUM - மென்னியம்
LITMUS, LITMUS PAPER - பாசிச்சாயம், பாசிச்சாயத்தாள்
LONE PAIR - தனியிணை
LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) - ஐது கொழுமியப்புரதம்
 
M - வரிசை
MALLEABLE - தகடுமையுடைய
MALLEABILITY - தகடுமை
MAGNESIUM - வெளிமம்
MAGNESIUM BORIDE - வெளிமம் கார்மம் - MgB2
MAGNESIUM BROMIDE - வெளிமம் நெடியம் - MgBr2
MAGNESIUM CARBONATE - வெளிமம் மூவுயிரகக்கரிமம் - MgCO3
MAGNESIUM CHLORIDE - வெளிமம் பாசிகம் - MgCl2
MAGNESIUM IODIDE - வெளிமம் நைலம் - MgI2
MAGNESIUM NITRATE - வெளிமம் மூவுயிரகத்தழைமம் - Mg(NO3)2
MANGANESE - செவ்விரும்பு, மங்கனம்
MANGANESE DIOXIDE - மங்கனம் ஈருயிரகம்
MENTHOL - கற்பூரியம்
METAL - மாழை
METALLOID - மாழைப்போலி
METAL ACETYLIDE - முப்பிணை மாழைக்கொள்ளியம் - RC\\\C(-)M(+)
METHANE - கொள்ளிவளி, ஒருப்பிணை ஒருக்கொள்ளியம்
METHENOL - ஒருக்கொள்ளியச் சாராயம் - இதன் பொதுப்பெயர் 'மரச்சாராயம்' (wood alcohol)
METHENOYL GROUP - ஒருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி - வேற்றுப் பெயர் நீரகநீங்கியத் தொகுதி (aldehyde group); O=CH- தொகுதி
METHYL ACETATE - ஒருக்கொள்ளியக் காடியம்
METHYL ALCOHOL - ஒருக்கொள்ளியச் சாராயம் - இதன் பொதுப்பெயர் 'மரச்சாராயம்' (wood alcohol)
METHYL CHLORIDE - ஒருக்கொள்ளியப் பாசிகம் - CH3Cl; வேற்றுப் பெயர் பாசிகவொருக்கொள்ளியம் (chloromethane)
METHYL GROUP/ION - ஒருக்கொள்ளியத் தொகுதி/மின்னூட்டணு
MONOSILANE - ஒருப்பிணை ஒருமண்ணியநீரகம் - வேற்று தமிழ்ப் பெயர்கள் மண்ணியம் நாநீரகம், மண்ணியம் நீரகம்; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர்கள் Silicon Hydride, Silicon Tetrahydride; SiH4
MONOSODIUM GLUTAMATE - ஓருவர்மம் மதவீருயிரகக்கரிமம்
MU-METAL - உட்புகாமாழை/ஊடாமாழை
MUSTARD GAS - கடுகுவளி
 
N - வரிசை
NAPHTHALENE - கீல்ச்சூடன், அந்துநஞ்சம் - இரு தூபியப் பிணையங்கள் பிணைந்தச் சேர்மம்
NICOTINE - புகைநஞ்சம்
NESOSILICATE - தனி மண்ணியவீனி - தனித்தப் நான்முகிகள் கொண்ட மண்ணியவீனி
NITRATE (GROUP OF COMPOUNDS) - மூவுயிரகத்தழைமவினம்
NITRATE ION - மூவுயிரகத்தழைம மின்னூட்டணு - [NO3]- மின்னூட்டணு
NITRE - வெடியுப்பு
NITRE CAKE - வெடியுப்பப்பம்
NITRIC ACID - தழைம அமிலம்
NITRIDE - தழைமவினம்
NITRIDE ION - தழைம மின்னூட்டணு - [N3]- மின்னூட்டணு
NITRILE (GROUP OF COMPOUNDS) - கரிமத்தழைமவினம்
NITRILE GROUP - கரிமத்தழைமத் தொகுதி - கரமம் தழைமம் முப்பிணைத் தொகுதி [-C\\\N]
NITRITE - ஈவுயிரகத்தழைமவினம் - [NO2]- மின்னூட்டணு
NITRITE ION - ஈவுயிரகதழைம மின்னூட்டணு - [NO2]- மின்னூட்டணு
NITROGEN - தழைமம்
NITROGEN DIOXIDE - தழைமம் ஈருயிரகம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் nitrogen peroxide
NITROGEN OXIDE - தழைமம் உயிரகம்
NITROGEN PEROXIDE - தழைமம் ஈருயிரகம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் nitrogen dioxide
NITRO-COMPOUND - தழைமவீருயிரகவினம்
NITRO GROUP - தழைமவீருயிரகத் தொகுதி
NITROBENZENE - தழைமவீருரகயிரகத் தூபியம்
NITROGLYCERINE - தழைமவீருயிரகக் களிக்கரை
NON-METAL - மாழையிலி
 
O - வரிசை
OLEIC ACID - சைதூணெய் அமிலம்
OLEFIANT GAS - நெய்தருவளி
OLEFIN - நெய்யாக்குவளி இவை இருப்பிணை இருக்கொள்ளியவினங்கள் (alkene family)
OLEUM - புகைக்கந்தகவமிலம்
OXIDANT - உயிரகமேற்றி
OXIDATION - உயிரகமேற்றம்
OXIDE - உயிரகவினம்
OXYGEN - உயிரகம்
OZONE - சாரலியம்/மிகுவுயிரகம்
 
P - வரிசை
PARAFFIN - வெண்மெழுகு
PENTANE - ஒருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்
PENTENE - இருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்
PENT-1-ENE - 1-இருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்
PENT-2-ENE - 2-இருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்
PENTYNE - முப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்
PEPTISATION - கூழ்மமாகல்
PERMALLOY - உட்புகுமாழை/ஊடுமாழை - இரும்பு மற்றும் வன்வெள்ளி ஆகியவற்றின் மாழைக்கலவை (Fe + Ni)
PERMANGANATE ANION - நாலுயிரகமங்கனம் நேர்மின்னூட்டணு - [MnO4]-
PETROCHEMICAL - பாறைவேதிப்பொருள்
PETROLEUM - பாறையெண்ணை, பாறைநெய்
PHENOL - மக்கியம்
PHOSGENE - ஒளியீனி - COCl2
PHOSPHATE ION - நாலுயிரகத்தீமுறி மின்னூட்டணு - PO4(3-) மின்னூட்டணு
PHOSPHATE MINERAL - தீமுறியீனி
PHOSPHORIC ACID - தீமுறியமிலம் - H3PO4
PHOSPHOROUS - தீமுறி, எரியம், மணிமம்
PHOSPHOROUS PENTOXIDE - தீமுறி ஐயுயிரகம்
PLASTIC - நெகிழி
POLYOXYMETHYLENE (P.O.M.) - பல்படியுயிரக இருப்பிணை ஒருக்கொள்ளியம்
POLYVINYL CHLORIDE (P.V.C.) - பல்படித்தேறலியப் பாசிகம் - தேறலியப் பாசிகத்தின் பல்படியாதலால் உருவாகும் வெப்பநெகிழி (thermoplastic); -[CH2-CHCl]-n
POLYSTYRENE - பல்படி மலக்கியம் - பொதுவாக மலக்கிய மெத்து (styrofoam, thermocole) என அழைக்கப்படுகிறது
POTASSIUM - சாம்பரம்
POTASSIUM SESQUIOXIDE - சாம்பரம் ஒன்றரையுயிரகம்
POTASSIUM PERMANGANATE - சாம்பரம் நாலுயிரகமங்கனம் - KMnO4
POTASSIUM THIOCYANATE - சாம்பரம் கந்தகக்ரகரிமத்தழைமம் - KSCN
PROPADIENE - (1,2) ஈரிருப்பிணை முக்கொள்ளியம்
PROPANE - ஒருப்பிணை முக்கொள்ளியம்
PROPENE - இருப்பிணை முக்கொள்ளியம்
PROPYNE - முப்பிணை முக்கொள்ளியம்
 
Q - வரிசை
QUANTUM - துளியன்
QUANTUM NUMBER - துளிமையெண்
QUARTERNARY - நாலிணை
QUARTERNARY AMMONIUM COMPOUND - நாலிணை நவச்சாரியச் சேர்மம்
QUARTZ, QUARTZ CRYSTAL - பளிங்கு, பளிங்குப் படிகம்
QUINIC ACID - சுரப்பட்டையமிலம்
QUININE - சுரப்பட்டையம்
QUINONE - சுரப்பட்டையீனி
 
R - வரிசை
REFRIDGERANT - குளிர்பதனூட்டி
ROCK SALT - இந்துப்பு
RUBBER - மீள்மம்
 
S - வரிசை
SALTPETRE - வெடியுப்பு
SACCHARASE - சர்க்கரைநொதி
SACCHARIMETER - சர்க்கரைமானி
SACCHARIN - சர்க்கரைப்போலி
SACCHAROMETER - சர்க்கரைச்செறிவுமானி
SESQUIOXIDE - ஒன்றரையுயிரகம் - உயிரகம் வேறொரு மாழைத் தனிமத்துடன் மூன்றுக்கு இரண்டு வீதத்தில் உள்ளச் சேர்மம்
SILANE - ஒருப்பிணை மண்ணியநீரகம் - மண்ணியம் நீரகம் ஒருப்பிணைச் சேர்மம்
SILICA - மணல்மம்
SILICATE - மண்ணியவீனி
SILICON - மண்ணியம்
SILICON DIOXIDE - மண்ணியம் ஈருயிரகம்
SILICON HYDRIDE - மண்ணியம் நீரகம் - வேற்று தமிழ்ப் பெயர்கள் மண்ணியம் நாநீரகம், ஒருப்பிணை ஒருமண்ணியநீரகம்; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர்கள் Monosilane, Silicon Tetrahydride; SiH4
SILICONE - மணற்காடியம்
SILICONE ACETATE - மணற்காடியக் காடியம்
SILICONE RUBBER - மணற்காடிய மீள்மம்
SILICON TETRAFLOURIDE - மண்ணிய நால்வினைவியம்
SILICOXANE - உயிரகமண்ணியக்கொள்ளியம் - R2SiO தொகுதிகளை அடங்கியச் சேர்மம், இங்கு R என்பது நீரக அல்லது நீரகக்கரிமத் தொகுதியாகும்
SILVER - வெள்ளி
SILVER BROMIDE - வெள்ளி நெடியம் - AgBr
SILVER CARBONATE - வெள்ளி மூவுயிரகக்கரிமம் - Ag2CO3
SILVER CHLORIDE - வெள்ளிப் பாசிகம் - AgCl
SILYL (COMPOUND) - மண்ணியநீரகம்
SILYL (GROUP) - மண்ணியநீரகத் தொகுதி - SinH2n+1 தொகுதி
SINGLE BOND - ஒற்றையப்பிணைப்பு, ஒருப்பிணை
SINGLE CHAIN SILICATE - ஒற்றைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி
SLAG - கசடு
SODA - காலகம்
SODIUM - உவர்மம்
SODIUM CHLORIDE - உவர்மம் பாசிகம்
SODIUM PHOSPHATE - உவர்மம் நாலுயிரகத்தீமுறி
SOL - நீர்மக்கூழ்
SOLVENT - கரைப்பி
SORBITOL - மாச்சர்க்கரைச்சாராயம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் glucitol
SOROSILICATE - இருத்தனி மண்ணியவீனி- தனித்த இரட்டைப் நான்முகிகள் கொண்ட மண்ணியவீனி
SPODULENE - தீயணற்பாறை - மென்னியத்தின் (lithium) தாது
STEROID - ஊக்கியம்
STYROFOAM - மலக்கிய மெத்து - இதன் வேதிப்பெயர் பல்படி மலக்கியம் (polystyrene); வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் thermocole
STYRENE - மலக்கியம்
SUCROSE - கரும்புச்சர்க்கரை
SULPHATE (GROUP OF COMPOUNDS) - நாலுயிரகக்கந்தகவினம்
SULPHATE ION - நாலுயிரகக்கந்தக மின்னூட்டணு - [SO4]2- நேர்மின்னூட்டணு
SULPHITE (GROUP OF COMPOUNDS) - மூவுயிரகக்கந்தகவினம்
SULPHITE ION - மூவுயிரகக்கந்தக மின்னூட்டணு - [SO3]2- நேர்மின்னூட்டணு
SURFACTANT - பரப்பிழுவிசைக்குறைப்பி
 
T - வரிசை
TAR - (கரிக்)கீல்
TAR OIL - (கரிக்)கீலெண்ணை
TARTARIC ACID - திராக்கவமிலம்
TERPENE - பயினியம்
THERMOCOLE - மலக்கிய மெத்து - இதன் வேதிப்பெயர் பல்படி மலக்கியம் (polystyrene); வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் styrofoam
THERMOPLASTIC - வெப்பநெகிழி
THERMOSETTING PLASTIC - வெப்பமிறகு நெகிழி
THIOCYANATE ANION - கந்தகக்கரிமத்தழைம நேர்மின்னூட்டணு - [SCN]- நேர்மின்னூட்டணு; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர்கள் sulphocyanate, thiocyanide
THIOFURAN - கந்தகத்தவிடியம் - இதன் வேற்றுப் பெயர் thiophene
THIOPHENE - கந்தகத்தவிடியம் - இதன் வேற்றுப் பெயர் thiofuran
THIOL - நீரகக்கந்தகவினம்
THIOL GROUP - நீரகக்கந்தகத் தொகுதி - -SH தொகுதி
TITANIUM - வெண்வெள்ளி
TITANIUM DIOXIDE - வெண்வெள்ளி ஈருயிரகம் - TiO2
TOLUENE - வர்ணியம்
TRANS ISOMER - எதிர்ப்பக்க மாற்றியம்
TRIPLE BOND - மும்மைப்பிணைப்பு, முப்பிணை
 
U - வரிசை
UREA - அமுரியம்
URIC ACID - அமுரியமிலம்
 
V - வரிசை
VALENCE BAND - இணைதிறன் பட்டை
VALENCY - இணைதிறன்
VARNISH - மெருகெண்ணை
VERDIGRIS - செம்புக்களிம்பு
VINYL ALCOHOL - தேறலியச் சாராயம் - இதன் வேதிப்பெயர் இருக்கொள்ளியச் சாராயம் (ethyl alcohol)
VINYL CHLORIDE - தேறலியப் பாசிகம் - CH2=CHCl; வேற்று வேதிப்பெயர் பாசிகவிருப்பிணை இருக்கொள்ளியம் (chloro ethylene)
VINYL COMPOUND - தேறலியவினம் - இருக்கொள்ளியச் சாராயத்திலிருந்து (ethyl alcohol) பெறப்பட்டச் சேர்மம்
VINYL GROUP - தேறலியத் தொகுதி - −CH=CH2 தொகுதி; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் ethyl group
VITREOL - துத்தம்
VOLATILE - வெடிமையுடைய
VOLATILITY - வெடிமை
VULCANIZE (v.) - வலுப்பதனிடு
VULCANIZATION - வலுப்பதனீட்டல் - மீள்மத்தை (rubber) வெம்மைப்படுத்தி கந்தகம் சேர்த்து வலுப்படுத்தும் முறை
VULCANIZED RUBBER - வலுப்பதனிட்ட மீள்மம்
 
W - வரிசை
WOOD ALCOHOL - மரச்சாராயம் - இதன் வேதிப்பெயர் 'ஒருக்கொள்ளியச் சாராயம்' (methyl alcohol)
WEAK ACID - மென்னமிலம்
WEAK BASE - மென்காரம்
 
X - வரிசை
XENON - அணுகன்
XYLENE - மரநீர்
XYLENOL - மரமக்கியம் - இதன் வேதிப் பெயர் 'இரட்டை ஒருக்கொள்ளிய மக்கியம்' (dimethyl phenol)
XYLITOL - மரச்சர்க்கரைச்சாராயம்
 
Y - வரிசை
 
Z - வரிசை
ZINC - நாகம்
ZINC CARBIDE - நாகம் கரிமம் - ZnC
ZINC DIHYDRIDE - நாகம் இருநீரகம் - ZnH2
ZINC SILICATE - நாகம் மண்ணியவீனி

ZINC CYANAMIDE - நாகம் இருத்தழைமக்கரிமம் - ZnCN2
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum