தேவன் கிறிஸ்தவக் களஞ்சியம்
Latest topics
அன்பும் இரக்கமுள்ள எந்தன் இயேசுவே பாடல்Wed May 01, 2019 4:04 pmAdminபழைய ஏற்பாடு குறித்த சில குறிப்புகள்Thu Apr 11, 2019 10:23 pmmediltaவேகமாக தட்டச்சு செய்யThu Apr 11, 2019 10:12 pmசார்லஸ் mcபழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் Thu Apr 11, 2019 10:04 pmசார்லஸ் mcகாரியம் மாறுதலாய் முடிந்ததுThu Apr 11, 2019 9:54 pmசார்லஸ் mcவேதாகம வாய்ப்பாடுSat Mar 16, 2019 8:40 amசார்லஸ் mcஏழு பூக்கள் - சிலுவை தியான செய்திTue Mar 12, 2019 9:59 pmசார்லஸ் mcஇரண்டு தூண்கள்Tue Mar 12, 2019 9:49 pmAdminஉங்கள் அக்கினி எரிந்து கொண்டேயிருக்கட்டும்Thu Jan 10, 2019 8:12 amசார்லஸ் mcபுத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்Fri Jan 04, 2019 9:52 pmAdmin தந்தையாரின் மறைவுTue Oct 23, 2018 7:35 pmAdminதேவனின் நாமங்கள்Sat Oct 13, 2018 7:48 pmmediltaஆன்லைன் இன்ஜி., கவுன்சிலிங்; விருப்பப் பதிவு முறைSat Jul 28, 2018 9:13 amAdminபர்ஸ்ட் க்ளாஸ் வாரிசு யார்? Thu Jul 26, 2018 3:50 pmAdminதத்தெடுப்பது எப்படி?Sat Jul 14, 2018 8:13 pmசார்லஸ் mcகுழந்தை உளவியல்Fri Jul 13, 2018 7:09 amசார்லஸ் mcமுகத்தின் வேர்வையால்Sat Jul 07, 2018 11:43 amசார்லஸ் mcபிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாகSat Jul 07, 2018 11:39 amசார்லஸ் mcஇயேசு வெளிநாட்டு கடவுளா?Sat Jul 07, 2018 11:36 amசார்லஸ் mcஆன்லைன் மூலம் நுகர்வோர் புகார் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 11:21 amசார்லஸ் mcஎந்நிலையிலும் மனநிறைவோடுSat Jul 07, 2018 11:19 amசார்லஸ் mcகேள்வி கேட்காத கீழ்ப்படிதல்Sat Jul 07, 2018 11:15 amசார்லஸ் mcஒரே சொத்து, இரண்டு பத்திரம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?Sat Jul 07, 2018 10:58 amசார்லஸ் mcஅல்லேலூயா என்றால் என்ன அர்த்தம்?Fri Jul 06, 2018 4:27 amசார்லஸ் mcஆண்டவரின் சத்தம் கேக்குதா ?Fri Jul 06, 2018 4:24 amசார்லஸ் mc
Log in
Top posting users this month
பார்வையிட்டோர்
தமிழ் இயற்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PHYSICS GLOSSARY Counter

Go down
சார்லஸ் mc
சார்லஸ் mc
நிறுவனர்
நிறுவனர்
Posts : 16182
Join date : 18/12/2012
Location Location : தேவன் கிறிஸ்தவ களஞ்சியம்
http://nesarin.blogspot.in

தமிழ் இயற்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PHYSICS GLOSSARY Empty தமிழ் இயற்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PHYSICS GLOSSARY

on Fri Jul 22, 2016 9:10 pm
தமிழ் இயற்பியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL PHYSICS GLOSSARY
 
A - வரிசை

ABERRATION - பிறழ்ச்சி
ABRASIVE - தேய்பொருள்
ABSOLUTE - தனி, சார்பிலா
ABSOLUTE ZERO - தனித்த சுழியம்
ABSORBTIVE POWER - உறிஞ்சு திறன்
ACCELERATION - முடுக்கம்
ACCELOROMETER - முடுக்கமானி
ACTION - வினை
ADHESION - ஒட்டுப்பண்பு
ADIABATIC COMPRESSION - வெப்பமாறா அமுக்கம்
ADSORPTION - பரப்புக்கவர்ச்சி, வெளிக்கவரல் - ஒரு நீர்மம் அல்லது திண்மத்தின் மேல்பரப்பில் மற்றொரு பொருளின் அணு/மூலக்கூறு படிதல்
ALTIMETER - உயரமானி
AMPLIFIER - மிகைப்பி
ANALOGY - ஒப்புமை
ANEMOMETER - காற்றுவேகமானி
ANGLE OF CONTACT - தொடு கோணம்
ANGLE OF DEVIATION - விரி கோணம்
ANGLE OF EMERGENCE - விடு கோணம்
ANGLE OF INCIDENCE - படு கோணம்
ANGLE OF PROJECTION - எறிகோணம்
ANGULAR MOMENTUM - வளைவுந்தம்
ANGULAR VELOCITY - கோணத் திசைவேகம்
ANTI-PARTICLE - எதிர்மத் துகள்
ANTI-MATTER - எதிர்மப் பொருண்மை
ANODE - நேர் மின்வாய்
ARC LAMP - மின்வில் விளக்கு
 
B - வரிசை
BALANCE WHEEL - சமச்சக்கரம்
BALANCE POINT - சமநிலை
BALL BEARING - மணித்தாங்கி, மணிப்பொதிகை
BAND GAP - பட்டை இடைவெளி
BANKING (CURVED TRACKS) - வரம்புயர்வு
BAR MAGNET - சட்டக் காந்தம்
BARYON - பளுனி அதிக பாரம் கொண்ட அடிப்படைத் துகள்கள்
BAROGRAPH - பார வரைவி
BAROSCOPE - பாரமானி
BATTERY - மின்கலம்
BEAKER - முகவை
BEATS - துடிப்புகள்
BELL JAR - மணி ஜாடி
BELT - வார்ச்சந்து
BICONVEX LENS - இருகுவி வில்லை
BINDING ENERGY - பிணைப்பாற்றல்
BINDING SCREW - இணைப்புத் திருகாணி
BINOCULAR - இருகண்நோக்கி
BLACK BODY - கரும்பொருள்
BOSON - முழுச்சுழலி
 
C - வரிசை
CAPILLARY ACTION - தந்துகி விளைவு
CHRONOMETER - காலமானி
CLUTCH - விடுபற்றி
COMMUTATOR - திசைமாற்றி
COOLANT - குளிர்வி
CORRESPONDENCE PRINCIPLE - நிகர்மைக் கோட்பாடு
COSMIC RAY - அண்டக் கதிர்
 
D - வரிசை
DEPRESSION - தாழ்வு
DICHROMATISM - இருநிறமை
DIELECTRIC - மின்கடத்தாப் பொருள், மின்கடத்திலி
DIELECTRIC CONSTANT - மின்கடவா எண்
DIELECTRIC LOSS - மின்காப்பிழப்பு
DIELECTRIC RESISTANCE - மின்காப்புத் தடை
DIFFRACTION (LIGHT) - நிறப்பிரிகை
DIFFRACTION (WAVE) - விளிம்பு வளைவு
DIFFUSION, DIFFUSION CURRENT - விரவல், விரவலோட்டம்
DIPOLE MOMENT - இருமுனைத் திருப்புமை
DUCTILE - நீள்மையுடைய, நீட்டுத்தன்மையுடைய
DUCTILITY - நீள்மை, நீட்டுமை, நீட்டுதன்மை
DYNAMIC PRESSURE - இயக்காற்றல்
 
E - வரிசை
EARNSHAW'S THEOREM - எர்ன்ஷா தேற்றம் - காந்த இலகுமம் நிலையான (அதாவது இயக்கமற்ற அல்லது சுற்றாத) நிலைக்காந்தத்தால் பெறுவது இயலாததாகும்; இம்முறைமையில் எப்போதும் நிலைப்பின்மை நீடிக்கும்; சிறுதுளி இடையூறும் கூட இக்கட்டகத்தை நொறுங்கச் செய்யும்
EXTRINSIC SEMICONDUCTOR - வெளியார்ந்தக் குறைக்கடத்தி
 
F - வரிசை
FERMION - அரைச்சுழலி
FLUID - பாய்மம்
FLUX - பாயம்
FREE ELECTRON - தனித்த எதிர்மின்னி, தனித்த மின்னணு
FREQUENCY - அலைவெண், பருவெண்
FRICTION - உராய்வு
FRINGING - வடிம்பாதல்
FOCAL LENGTH - குவிநீளம், குவியத் தொலைவு
FORWARD BIAS - முன்னோக்குச் சாரிகை
 
G - வரிசை
GALAXY - விண்மீன் மண்டலம்/விண்மீன் கூட்டம்/விண்மீன் திரள்
GLUON - ஒட்டுமின்னி/ஒட்டுனி
 
H - வரிசை
HADRON - வல்லியன் - அதிக உள்வினை கொண்ட அடிப்படைத் துகள்கள்
HEAT FLUX - வெப்பப் பாயம் - வெப்ப ஆற்றல் ஒரு அலகு பரப்பு ஒரு அலகு காலம் வீதம் பரவல்
HYDROSTATIC PRESSURE - நிலைநீர்ம அழுத்தம் - ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் நிலையான நீர்மம் தன் எடையால் ஒரு அலகு பரப்பில் ஏற்படுத்தும் விசை
 
I - வரிசை
IMAGE - பிம்பம்
INERTIA - நிலைமம்
INVERSION - நேர்மாறல்
INTERACTION - உள்வினை
INSTRINSIC SEMICONDUCTOR - உள்ளார்ந்தக் குறைக்கடத்தி
ION - மின்னூட்டணு - மின்னூட்டமுடைய அணு; எதிர் மின்னூட்டணுக்களில் எதிர்மின்னிகள் (electrons) மிகையாகவும் நேர் மின்னூட்டணுக்ளில் எதிர்மின்னிகள் குறைபாடாக அமையும்
IONIZATION - மின்னூட்டணுவாக்கம்
ION CURRENT - மின்னூட்டணுவோட்டம்
ION SHEATH - மின்னூட்டணுவுறை
IONIC CONDUCTIVITY - மின்னூட்டணுக் கடத்தம்
 
J - வரிசை
 
K - வரிசை
KINETIC ENERGY - இயக்காற்றல்
 
L - வரிசை
LAMI'S THEOREM - லாமி தேற்றம் - ஒரு புள்ளி மூன்று விசைகளுக்கு உட்பட்டு சமநிலையில் இருப்பின், ஒவ்வொரு விசையும் மற்ற இரு விசைகளுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தின் செவ்வளை (sine) மதிப்பிற்கு நேர்வீதமாக அமையும். P, Q மற்றும் R O என்கிற ஒரு புள்ளியில் சமநிலையாக இருப்பின். இவ்விசகளுக்கு எதிராக அமையும் கோணம் முறையே a, b, c எனி, P ∝ sin a, Q ∝ sin b, R ∝ sin C, எனவே P/sin a = Q/sin b = R/sin c
LATENT HEAT - உள்ளுறை வெப்பம், மறைவெப்பம் - ஒரு பொருளின் நிலைமாற்றத்திற்கு உறியப்படும் அல்லது வெளியிடப்படும் வெப்பம்
LATTICE - நெய்யரி
LATTICE CONSTANT - நெய்யரி மாறிலி - ஒரு நெய்யரியில் ஒவ்வொரு கலனிற்கு இடையே உள்ள தொலைவு; பொதுவாக ஒரு நெய்யரியில் மூன்று நெய்யரி மாறிலிகள் உள்ளன; கன நெய்யரியில் இவை மூன்றும் சமம்
LEAKAGE CURRENT - கசிவு மின்னோட்டம்
LEPTON - மெதுனி - குறை பாரம் கொண்ட அடிப்படைத் துகள்கள்; இவை முழுச்சுழல் (integer spin) கொண்டவை
 
M - வரிசை
MALLEABILITY - தகடுமை, தகடாகும் தன்மை
MAGNETIC FIELD STRENGH - காந்தப் புலச் செறிவு - ஒரு பொருள் எந்த அளவிற்கு காந்தமாக்கப்படுகிறதோ, என்பதைக் குறிக்கும்; ஓரலகு பருமனுக்கான பொருளின் காந்தத் திருப்புத் திறன்;
MAGNETIC FLUX - காந்தப் பாயம்
MAGNETIC FLUX DENSITY - காந்தப் பாய அடர்வு
MAGNETIC LEVITATION (MAGLEV) - காந்தலகுமம்
MAGNETIC PERMEABILITY - காந்த உட்புகுத்திறன் - ஒரு பொருள் அதனுள் காந்த விசைக்கோடுகளை அனுமதிக்கும் திறன்.
MAGNETIC SUSCEPTIBILITY - காந்த ஏற்புத் திறன் - ஒரு எவ்வளவு எளிதில் மற்றும் எவ்வளுவு வலுவுடன் காந்தமாக்கப்படுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கும்
MAGNETIZATION - காந்தமாக்கம்
MAGNETOSTRICTION - காந்தச்சுருக்கம்
MATTER - பொருண்மை, பருப்பொருள்
MASS - திணிவு, நிறை
MECHANICAL ENERGY - பொறிமுறையாற்றல்
MECHANICAL EQUIVALENT - பொறிமுறைச் சமவலு
MECHANICAL MODEL - பொறிமுறை மாதிரி
MECHANICS - பொறிமுறையியல்
MEDIUM - ஊடகம்
MELODY - இன்னிசை
MESON - இடையி - வல்லியன் வகை துகள்கள் (hadron type particle); மெதுனிகளுக்கும் (leptons) பாரிகளுக்கும் இடை பாரம் கொண்டவை
MOBILITY - நகர்கை
MOLE (GRAM-MOLECULE) - கிராமூலக்கூறு
MOLECULE - மூலக்கூறு
MOLECULAR BEAM - மூலக்கூற்றுக் கற்றை
MOLECULAR BOND - மூலக்கூற்றுப் பிணைப்பு
MOLECULAR WEIGHT - மூலக்கூற்றடை
MOMENT - திருப்புமை, திருப்புத்திறன்
MOMENT OF INERTIA OF A PARTICLE - துகளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன்/திருப்புமை - துகளின் நிறை மற்றும் நிலையான அச்சிலிருந்து அதன் தொலைவின் இருமடி ஆகியவற்றின் பெருக்கல் பலன்; m நிறைக் கொண்ட துகள் ஒன்று நிலையான அச்சிலிருந்து r தொலைவில் இருப்பதாகக் கொண்டால், அவ்வச்சைப் பற்றிய துகளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் mr² ஆகும்
MOMENT OF INERTIA OF A RIGID BODY - திண்பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன்/திருப்புமை - திண்பொருளில் அடங்கியுள்ள எல்லா துகள்களின் நிலைமத்திருப்புத்திறனின் கூட்டுத்தொகை
MOMEMTUM - உந்தம்
MONOCHROMATIC (LIGHT) - ஒருநிற(வொளி)
MOTION - இயக்கம்
MOTIVE FORCE - இயக்க விசை
MUON - கனமின்னி - எதிர்மின்னியைவிட (electron) 307 மடங்கான அதற்கு நிகரான பண்புகள் கொண்டத் துகள்
 
N - வரிசை
NEGATIVE CHARGE - குறை மின்னூட்டம், எதிர் மின்னூட்டம்
NEGATIVE ION - குறை மின்னூட்டணு, எதிர் மின்னூட்டணு
NEUTRINO - நுண்நொதுமி - ஒளிவேகம் அருகாமையில் செல்லக்கூடிய அடிப்படைத் துகள்கள்; மின்மற்றவை
 
O - வரிசை
ORBITTAL VELOCITY - சுற்றியக்கத் திசைவேகம்
 
P - வரிசை
PARTICLE ACCELERATOR - துகள் முடுக்கி
PERPENDICULAR AXIS THEOREM - செங்குத்து அச்சுத் தேற்றம்
PERPETUAL MOTION - நிரந்திர இயக்கம்
PHOTON - ஒளியன்
PICKLE-BARREL REACTOR - பீப்பாய் அணுவுலை
PIEZO-ELECTRICITY - அமுக்கமின்சாரம்
PROJECTILE - எறிது
POSITIVE CHARGE - நிறை மின்னூட்டம்; நேர் மின்னூட்டம்
POSITIVE ION - நிறை மின்னூட்டணு; நேர் மின்னூட்டணு
POTENTIAL BARRIER - மின்னழுத்த அரண்
POSITRON - மறுதலை எதிர்மின்னி
POTENTIAL DIFFERENCE - மின்னழுத்த வேறுபாடு
POTENTIAL ENERGY - நிலை ஆற்றல்
PULLEY - கப்பி
 
Q - வரிசை
QUANTUM - துளியன்
QUARK - கூற்றிலி
 
R - வரிசை
RADIUS OF GYRATION - சுழற்சி ஆரம் - ஒரு பொருளின் நிறை முழுவதும் ஒரு புள்ளியில் செறிந்திருக்கும் எனக்கொண்டால், அப்புள்ளிக்கும் நிலையான அச்சுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு. பொருளின் நிலை M எனவும், சுழற்சியாரம் K எனக்கொண்டால், நிலையான அச்சைப் பற்றிய பொருளின் நிலைமத் திருப்புத்திறன் I = MK² ஆகும்
RANGE - நெடுக்கம்
RADIO - வானொலி
RADIO INTERFERENCE - வானலை இடையூறு
RECOIL - பின்னடிப்பு
REFRIDGERANT - குளிர்பதனூட்டி
RELATIVE DENSITY - ஒப்படர்த்தி
REPULSION - தள்ளுகை, எதிர்த்தல்
REVERSE BIAS - பின்னோக்குச் சாரிகை
RIGID BODY - திண்பொருள்
ROTATORY COMPRESSOR - சுழல் அழுத்தி
 
S - வரிசை
SATURATION - தெவிட்டல்
SCALE (MUSIC) - மண்டிலம்
SCATTERING OF LIGHT - ஒளிச்சிதறல்
SHEAR - கொய்வு
SIPHON - வடிகுழாய்
SOLIDITY - திண்மை
SONOMETER - சுரமானி
SPECIFIC HEAT - தன்வெப்பம் - ஒரு பொருளின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் மற்றும் நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் ஆகியவற்றின் விகிதம்
SPECIFIC HEAT CAPACITY - தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் - ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு பாகை Centigrade ஏற்றுவதற்கு தேவையான வெப்பம்; இது அப்பொருளின் நிறை மற்றும் மூலதனத்தை சார்ந்தது
SPECTRUM - நிறமாலை
SPHEROMETER - கோளமானி
SPIRAL SPRING - சுருள் வில்
STATICS - நிலையியல்
STOP WATCH - நிறுத்தல் கடிகாரம்
STRAIN - இசிவு, திரிபு - தகைப்பு விசையால் ஒரு பொருளில் ஏற்படும் அளவு மாற்றம் அதன் முதலிருந்த அளவு வீதத்தில்
STRAIN AXIS - திரிபு அச்சு, இசிவு அச்சு
SRAIN TENSOR - இசிவு பண்பன், திரிபு பண்பன்
STRESS - தகைப்பு, தகைவு - ஒரு பொருள் மீது செலுத்தப்படும் அமுக்கம், இழுப்பு அல்லது கொய்வு விசை அதன் குறுக்குப் பரப்பு வீதத்தில் (compressive, tensile or shear force per cross-sectional area
SUMBLIMATION - பதங்கமாதல்
SURFACE TENSION - பரப்பு இழுவிசை
 
T - வரிசை
TACHOMETER - சுற்றுமானி
TAU PARTICLE - மிகுமின்னி - எதிர்மின்னியைவிட (electron) 3500 மடங்கான அதற்கு நிகரான பண்புகள் கொண்டத் துகள்
TENSILE STRESS - நீட்சித் தகைவு, இழுவிசை தகைவு
TENSION - இழுவிசை, விறைப்பு
TERMINAL VELOCITY - இறுதித் திசைவேகம்
THERMOSTAT - வெப்பநிலைப்பி
TORQUE - விசைத்திருப்பம
TORSION - முறுக்கு - ஒரு பொருள் மீது விசைத்திருப்பம் செலுத்தப்படும் போது, அப்பொருளில் ஏற்படும் உருக்குலைவு
TOTAL INTERNAL REFLECTION - முழு அக பிரதிபலிப்பு
TRAJECTORY - எறிபாதை
TRANSLUCENCY, TRANSLUCENT - ஒளிகசிவுமை, ஒளிகசிகிற
TRANSPARENCY, TRANSPARENT - ஒளிபுகுமை, ஒளிபுகும்
 
U - வரிசை
ULTRASOUND - ஊடொலி
UNIVERSE - அண்டம்
 
V - வரிசை
VALENCE BAND - இணைதிறன் பட்டை
VELOCITY - திசை வேகம்
 
W - வரிசை
 
X - வரிசை

X-RAY - ஊடுக்கதிர்
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum