வீடு கட்டனும் சதுர அடிக்கு என்ன Rate எல்லா வீடு கட்டும் நபர்களும் கேற்கும் ஒரே கேள்வி.