இந்து மதம் என்பது ஆரிய அடிமைத்தனம் ஆகும். ஆரியர்களுக்கு அடிமைகளாயிருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள் மீண்டும் அதே அடிமைத்தனத்திற்கு திரும்புவதற்கு நாங்கள் என்ன முட்டாள்களா?